Altijd een vaste lage prijs

   Een 4.8 Google rating 

   160+ succesvolle plaatsingen

“Een moderne headhunter, maar makkelijker en betaalbaar!”

 Altijd een vaste lage prijs  •   160+ succesvolle plaatsingen •  Een 4.8 Google rating

ALGEMENE VOORWAARDEN HEADHUNTEN.NL / RECRUITEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN Headhunten.nl / Recruiten.nl

Inleiding

Dit betreft de Algemene Voorwaarden zoals deze gehanteerd worden door Headhunten.nl / Recruiten.nl, hierna te noemen Headhunten.nl / Recruiten.nl. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige diensten, aanvragen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Headhunten.nl / Recruiten.nl en haar opdrachtgevers.

Indien en voor zover Headhunten.nl / Recruiten.nl één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Headhunten.nl / Recruiten.nl en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Headhunten.nl / Recruiten.nl en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Headhunten.nl / Recruiten.nl zijn aanvaard.

Artikel 1: Algemeen

1.1. Headhunten.nl / Recruiten.nl werkt op basis van een vernieuwend en geheel ander model en is hiermee géén standaard werving en selectie bureau met een reguliere werkwijze en business model. Headhunten.nl / Recruiten.nl is een website en online dienst die zich énkel richt op de matchmaking tussen bedrijven/ondernemingen die op zoek zijn naar nieuwe kandidaten met als doel een geschikte kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Headhunten.nl / Recruiten.nl draagt enkel en alleen mogelijke kandidaten aan waarna de opdrachtgever het gehele verdere proces zelf op zich zal nemen.

1.2 Matchmaking t.b.v. eigen werving & selectie is de opdracht waarbij Headhunten.nl / Recruiten.nl ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.
Van een succesvolle vervulling van de matchmakingsopdracht is sprake indien een door Headhunten.nl / Recruiten.nl bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

1.3. De wijze waarop de matchmakingsopdracht door Headhunten.nl / Recruiten.nl wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Headhunten.nl / Recruiten.nl voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Headhunten.nl / Recruiten.nl aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

Artikel 2: Vergoedingen

2.1. Headhunten.nl / Recruiten.nl werkt in de basis op ‘no cure no pay’ basis, waarbij alleen een vergoeding verschuldigd is in geval van succesvolle matchmaking. Hieronder wordt de ondertekening van een arbeidscontract van de door Headhunten.nl / Recruiten.nl aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van een vergoeding dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling verstaan.

2.2. In het geval van een ‘no cure no pay’ afspraak bedraagt bij een succesvolle match de totale vergoeding een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in de opdracht.

2.3. De vergoeding bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens 100% van de maximaal haalbare provisie en bonus, alsmede vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met btw. De minimum vergoeding bedraagt € 1.500,- exclusief btw.

2.4. Het tarief, vermeerderd met btw, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat.

2.5. De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan Headhunten.nl / Recruiten.nl verschuldigd alle kosten die Headhunten.nl / Recruiten.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Headhunten.nl / Recruiten.nl en de opdrachtgever is overeengekomen.

2.6. De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Headhunten.nl / Recruiten.nl de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Headhunten.nl / Recruiten.nl geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Headhunten.nl / Recruiten.nl gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

2.7. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Headhunten.nl / Recruiten.nl aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Headhunten.nl / Recruiten.nl geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3: Betalingstermijn

3.1. De betalingstermijn die van toepassing is op de door Headhunten.nl / Recruiten.nl verzonden facturen bedraagt 7 dagen (na factuurdatum). Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 4: Klachten

4.1 Klachten met betrekking tot de kwaliteit en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten van Headhunten.nl / Recruiten.nl dienen uiterlijk een week nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Headhunten.nl / Recruiten.nl te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Headhunten.nl / Recruiten.nl plaatsvinden. Klachten schorten een betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5: Rente en kosten

5.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan Headhunten.nl / Recruiten.nl een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Inspanningsverplichtingen

6.1 Headhunten.nl / Recruiten.nl zal zich inspannen om middels haar matchmaking proces geschikte kandidaten aan te dragen en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Headhunten.nl / Recruiten.nl aangebrachte kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever is bekend met de werkwijze (enkel matchmaking) van Headhunten.nl / Recruiten.nl en aanvaardt dat Headhunten.nl / Recruiten.nl op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Headhunten.nl / Recruiten.nl heeft aangebracht.

Artikel 7: Einde overeenkomst

7.1 Een opdracht voor matchmaking eindigt – behoudens een tussentijdse beëindiging bij:

– met het door de opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
– als de opdrachtgever er met de matchmaking hulp van Headhunten.nl / Recruiten.nl na herhaalde pogingen niet in geslaagd is om de vacature conform de opdracht te vervullen;
– de functie is vervuld met een kandidaat van de opdrachtgever of ander extern bureau.

Artikel 8: Garantieregeling

8.1. Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd.

8.2. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen

9.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Headhunten.nl / Recruiten.nl is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

9.2. Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen Headhunten.nl / Recruiten.nl en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.